Wypadek przy pracy w Norwegii

Poszkodowanemu, który nie przyczynił się do wypadku i miał regularnie opłacane składki przysługuje pakiet świadczeń socjalnych, w tym chorobowe, zwrot kosztów leczenia oraz ewentualna renta. Instytucją, któa pokrywa koszty prowadzenia sprawy oraz wypłaca odszkodowanie jest ubezpieczyciel sprwcy wypadku lub firmy za niego odpowiedzialnej. W większości przypadków proces egzekucyjny jest skierowany na ubezpieczyciela pracodawcy.

W związku z nieznajomością prawa lub zawiłością procedur obowiązujących za granicą Polacy niejednokrotnie rezygnują z dochozenia odszkodowania i nei ubiegają się o należne im świadczenia. Często zdarza się również, żę podpisujemy dokumenty, które zamykają nam drogę dalszego postępowania. Jeśli pracodawca proponuje nam ugodę zazyczaj świadczy to tylko o tym, że prawo jest po naszej stronie. Przyjęcie jednorazowej pomocy i podpisanie dokumentów o zrzeczeniu się dalszych roszczeń odcina nam możliwość uzyskania zapomogi lub dodatkowych świadczeń w przypadku pojawienia się dalszych konsekwencji zdrowotnych związanych z wypadkiem. Powinniśmy więc wystrzegać się podpisania jakiegokolwiej dokumentu przed wcześniejszą konsultacją z norweskim prawnikiem. Nasze biuro powstało by pomóc Państru zapewniając łatwy dostęp do informacji, poradę prawną i rzetelne prowadzenie spraw co w znacznym stopniu chroni naszych klientów przed nieznajomością realiów norweskich bądź problemami w komunikacji.

O jakie świadczenia może starać się poszkodowany?
Gdy w wyniku wypadku w pracy pozostajemy niezdolni do pracy i możemy to udokumentować poprzez zwolnienie lekarskie przysługuje nam chorobowe. Wysokość tego świadczenia zależy od rodzaju kontraktu jaki podpisaliśmy jak również od tego jak długo pracowaliśmy w danej firmie przed wypadkiem. Jeśli wysokość świadczenia, które otrzymujemy różni się od wysokości naszego wynagrodzenia można ubiegać się o utracone dochody. Jeśłi zależy nam na wyrównaniu świadczeń, należy dostarczyć pełną dokumentację potwierdzającą pogorszenie isę naszej sytuacji materialnej.

O jakie świadczenia może starać się poszkodowany?
Zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji rownież obowiązyje w Norwegii. Poszkodowany ma prawo o refundację leków, wizyt lekarskich, płatnych badań, którym poddał się w związku z wypadkiem lub zabiegów niezbędnych do pełnego powrotu do zdrowia. Żeby ubiegać się o zwrot kosztów należy dostarczyć oryginały faktur oraz recept lub zaleceń lekarskich.
Poszkodowany ma również prawo dostać stosowne odszkodowanie za obrażenia fizyczne i psychiczne. Ponieważ każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie wysokość tego odszkodowania jest obliczana na podstawie wielu czynników składowych. Pod uwagę brane są: rodzaj urazu, czas potrzebny na leczenie i powrót do pracy, konsekwencje jakie wiążą się z wypadkiem itp.

Warto pamiętać, że nie wszystkie wypadki mieszczą sie w definicji „wypadek przy pracy”. Jeśłi poszkodowany przenosił coś i w wyniku tego doznał urazu niezwykle trudno jest obciążyć odpowiedzialnośćią za tą sytuację pracodawcę. Jednak jeśli zaistnieją szczególne okoliczności i wypadek będzie miał miejsce w wyniku wykonywania niestandardowych czynności w pracy, braku przeszkolenia, nadmiernego pośpiechu i presji czasu jest możliwe staranie się o odszkodowanie.

Ubiegając się o rekompensatę musimy zdawać sobie sprawę z ryzyka utraty pracy i narażenia się na nieprzyjemności z tym związane. Niejednokrotnie pracodawca próbuje zastraszyć lub przekupić poszkodowanego. Podsuwając dokument, w którego treści zrzekamy się z dalszych roszczeń nasz pracodawca wykorzystuje naszą słabszą pozycję i nieznajomość języka.

Warto skorzytać z pomocy związków zawodowych. Zrzeszając się możemy liczyć na wsparcie , pomoc i doradztwo w ewentualnych problemach związanych z zatrudnieniem. Ponadto, warto notować wszystko i gromadzić materiał dowodowy. Wszelkie próby zastraszania osób, któe uległy wypadkowi podczas pracy na terenie Norwegii są nielegalne.

Uległeś wypadkowy w czasie pracy w Norwegii? Pamiętaj:

  • niezwłocznie poinformuj przełożonego lub właściciela firmy o zaistaniałym wypadku,
  • nie podpisuj żadnych ugodowych oświadczeń obwiniających Ciebie za wystąpienie zdarzenia,
  • zgłoś się się do lekarza na obserwację lub jeśli sytaucja tego wymaga - poddaj się hospitalizacji,
  • kontynuuj leczenie tak długo, jak tylko wymaga tego Twój stan zdrowia,
  • zastanów się czy wina zdarzenia leży po stronie pracodawcy (wypadek jako efekt zaniedbań w przestrzeganiu zasad BHP),
  • zgłoś się o pomoc do specjalistów, którzy wystąpią w Twoim imieniu o należne odszkodowanie.