Odszkodowanie za wypadek w pracy w Irlandii

Każda osoba poszkodowana nie z własnej winy na skutek wypadku przy pracy w Irlandii może starać się o odszkodowanie od pracodawcy. Podmiotem zobowiązanym do pokrycia ewentualnego odszkodowania jest ubezpieczyciel OC firmy.

Praktykyczna wiedza pracujących Polaków poszkodowanych w Irlandii na skutek wypadków jest bardzo niewielka. Brak podstawowej informacji powoduje, iż wielu z nich nie stara się o należne świadczenia lub przyjmuje niekorzystne propozycje zamknięcia roszczenia ugodą. W konsekwencji nie otrzymują odszkodowania albo otrzymują jego nikły procent. Dodatkowo poszkodowani poddawani są presji pracodawców, grozi się im zwolnieniem.

Zgodnie z obowiązującym w irlandii prawem niedopuszczalne jest odmienne traktowanie pracowników nie posiadających obywatelstwa i dyskryminowanie ich w należnych prawach i roszczeniach. Pracownikom z Polski, tak samo jak Irlandczykom przysługuje pełne przeszkolenie przed podjęciem pracy (na farmie, w fabryce, budownictwie, hipermarketach, handlu). Standardy BHP powinny być przestrzegane w stosunku do wszystkich pracowników, bez względu na ich pochodzenie i legalność pracy. Każdy pracownik powinien mieć świadomość, iż nieprzestrzeganie tych reguł przez pracodawcę może skutkować groźnym dla życia wypadkiem.

Poszkodowani w wypadkach przy pracy w Irlandii mogą ubiegać się m.in. o następujące roszczenia:

 • zadośćuczynienie za obrażenia fizyczne i psychiczne doznane w wypadku
 • zwrot utraconych dochodów i kosztów leczenia
 • zwrot wszelkich strat poniesionych bezpośrednio na skutek wypadku

O świadczenia odszkodowawcze mogą ubiegać się zatrudnieni w branży budowlanej, rolnictwie, handlu, usługach i przemyśle.

Kiedy należy rozważyć złożenie roszczenia odszkodowawczego?

 • gdy doszło do urazu fizycznego z winy pracodawcy
 • gdy na miejscu pracy łamane są standardy BHP
 • maszyny lub urządzenia działają niesprawnie, a pracujące na nich osoby nie zostały przeszkolone do obsługi
 • poszkodowany pozbawiony był odzieży ochronnej, okularów, butów, rękawic

Czy warto zawierać ugodę z pracodawcą lub ubezpieczycielem?

Stanowczo odradzamy zawieranie ugody z pracodawcą bez wcześniejszej konsultacji sprawy z adwokatem. Podjęcie złej decyzji i przyjęcie proponowanego odszkodowania może powodować dlasze zrzeczenie roszczeń, a w konsekwencji niemożność podwyższenia roszczenia w sytuacji pogorszenia sytuacji zdrowotnej poszkodowanego. Ponadto proponowane odszkodowania są zaniżone i nie odpowiadają realnym świadczeniom uzyskiwanym w toku postępowania prowadzonego przez adwokata. Dlatego przed podjęciem decyzji radzimy skonsultowanie stanu zdrowia poszkodowanego oraz ocenienie wysokości proponowanego roszczenia z adwokatem.

O czym warto pamiętać po wypadku:

 • koniecznie zgłoś wypadek pracodawcy
 • skonsultuj obrażenia z lekarzem, a w razie konieczności poddaj się leczeniu
 • w przypadku niemożności kontynuowania dalszego zatrudnienia pracownik może wystąpić o zasiłek socjalny Injury Benefit (pracodawca nie ma obowiązku wypłacania pensji w czasie przebywania pracownika na zwolnieniu)
 • nie należy podpisywać żadnych dokumentów i oświadczeń, których treść może wskazywać na zrzeczenie roszczeń.
Sprawdź czy masz prawo do odszkodowania w 3 etapach: jak to działa