Wypadek przy pracy w Holandii

Każdy pracownik, który doznał szkody na skutek wypadku przy pracy z winy pracodawcy (zaniedbań, nieprzestrzegania zasad BHP) lub innego pracownika może starać się o odszkodowanie za doznane szkody. Podmiotem odpowiedzialnym za pokrycie szkód powstałych w wypadku jest wówczas ubezpieczyciel sprawcy wypadku (a dokładnie ubezpieczyciel firmy, w której pracował poszkodowany).

Nieznajomość obowiązujących przepisów prawa, skomplikowane procedury roszczeniowe powodują, iż pracownicy często nie zdają sobie sprawy z przysługującego im prawa do odszkodowania. Pracownicy nieświadomi swoich praw często zgadzają się na zaproponowane przez zakład ubezpieczeń niekorzystne warunki finansowe, podpisują ugody lub fałszywe wersje wydarzeń. Ponadto mogą spotkać się z praktyką namawiania przez pracodawców do nie wysuwania roszczeń, pod groźbą zwolnienia z pracy.

Aby się ustrzec przed podjęciem niewłaściwej decyzji po wypadku w Holandii, skontaktuj się z nami. Przekażemy Twoją sprawę profesjonalistom.

O jakie świadczenia może starać się poszkodowany?
W przypadku gdy poszkodowany pozostaje na zwolnieniu lekarskim uniemożliwiającym zarobkowanie, ma prawo ubiegać się o utracone dochody. W tym celu niezbędne jest przedstawienie dokumentacji poświadczającej uzyskiwane zarobki oraz zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy.

Jeżeli na skutek wypadku poszkodowany doznał obrażeń fizycznych adwokat wystąpi również o należne zadośćuczynienie za obrażenia fizyczne i psychiczne. Wysokość tego roszczenia zależeć będzie od doznanych przez poszkodowanego szkód fizycznych, dolegliwości bólowych i długości leczenia.

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji to kolejne roszczenie do którego mają prawo poszkodowani w wypadkach przy pracy. Zgodnie z prawem poszkodowany może uzyskać zwrot wszystkich udokumentowanych kosztów.

Bezpodstawne zwolnienie z pracy lub zerwanie kontraktu
Pracownicy, którzy zostali pozbawieni pracy w konsekwencji doznanych obrażeń fizycznych mogą również starać się o wypłacenie świadczenia chrobowego. W zależności od długości podpisanego kontraktu oraz jego rodzaju (praca tymczasowa czy na czas nieokreślony), pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia poszkodowanemu pracownikowi zasiłku chorobowego ustalonego jako procent od uzyskiwanego dochodu (w zależności od umowy – minimum 70% dochodu). Jeżeli zostałe pozbawiony zasiłku chorobowego również możesz skonsultować z nami swój problem.

Uległeś wypadkowy w czasie pracy w Holandii? Pamiętaj:

  • niezwłocznie poinformuj przełożonego lub właściciela firmy o zaistaniałym wypadku,
  • nie podpisuj żadnych ugodowych oświadczeń obwiniających Ciebie za wystąpienie zdarzenia,
  • zgłoś się się do lekarza na obserwację lub jeśli sytaucja tego wymaga - poddaj się hospitalizacji,
  • kontynuuj leczenie tak długo, jak tylko wymaga tego Twój stan zdrowia,
  • zastanów się czy wina zdarzenia leży po stronie pracodawcy (wypadek jako efekt zaniedbań w przestrzeganiu zasad BHP),
  • zgłoś się o pomoc do specjalistów, którzy wystąpią w Twoim imieniu o należne odszkodowanie.